County Nannies, au pairs, nursery staff and maternity nurses
Partner Agencies

County Nannies je náborová skupina špecializujúca sa na starostlivos? o deti.

Spolo?nost patrí pani Benedicte Speed, ktorá je Francúzsko-Anglickej národnosti, a která sa už 20 rokov zaoberá náborovou ?innos?ou. Má 2 malé deti, a ona sama zamestnala už nieko?ko au-pair vo svojej vlastnej rodine.

Partnerským agentúram môžeme ponúknu? profesionálne, priate?ské a vo všetkých smeroch fungujúce služby.

Uvedomujeme si, že rychlé umiestnenie vašeho kandidáta do dobrej rodiny je pre vás ve?mi dôležité, a preto vás budeme nepretržite informova? o jeho situáci v rámci umiest?ovania.

Ve?a našich klientov využíva naše služby už mnoho rokov, a preto sme si istí, že môžu poskytnú? dobré rodinné zázemie pre au-pair. Pred umiestnením au-pair do všetkých rodín, a hlavne do tých, ktoré prijímajú au-pair prvý krát, sa presved?íme, že sú informovaní o prístupe a chovaní k au-pair.

Pri príchode dostane au-pair zoznam ?ísel na ostatné au-pair, pracujúce v tej. Potom, ?o au-pair príde do rodiny, navštívíme ju, a v prípade, že potrebuje nejakú pomoc ?i radu, môže nás kedyko?vek kontaktova?. Tato situácia môže nasta? prevážne v prvých týžd?och pobytu, kedy môže dôjs? k malým nezhodám z dôvodu komunikácie.

V sú?asnej dobe sa chystáme rozšíri? našu sie? partnerských agentúr, aby sme vyhoveli našej narastajúcej klientele. V prípade, že máte záujem s nami spolupracova?, pošlite prosím e-mail pani Benedicte Speed na tuto adresu – benedicte.speed@countynannies.co.uk.