County Nannies, au pairs, nursery staff and maternity nurses
Partner Agencies

County Nannies je náborová skupina specializující se na pé?i o d?ti.

Spole?nost vlastní paní Benedicte Speed, která je Francouzsko-Anglické národnosti a která se již 20 let zabývá náborovou ?inností. Má 2 malé d?ti a ona sama zam?stnala n?kolik au-pair ve své vlastní rodin?.

Partnerským agenturám m?žeme nabídnout profesionální, p?átelské a ve všech sm?rech fungující služby.

Uv?domujeme si, že rychlé umíst?ní vašeho kandidáta do dobré rodiny je pro vás velmi d?ležité, a proto vás budeme neustále informovat o jeho situaci v rámci umís?ování

Mnoho našich klient? již léta využívá naše služby, a proto jsme si jisti, že mohou poskytnout dobré rodinné zázemí pro au-pair. P?ed umíst?ním au-pair do všech rodin, a zejména t?ch, které p?ijímají au-pair poprvé, se ujiš?ujeme, že jsou informovány o p?ístupu a chování k au-pair.

P?i p?íjezdu obdrží au-pair seznam ?ísel na ostatní au-pair pracujíc v tej. Poté, co au-pair dorazí k rodin?, je navštívíme a v p?ípad?, že pot?ebují n?jakou pomoc ?i radu, nás mohou kdykoli kontaktovat. Tato situace m?že nastat zejména v prvních týdnech pobytu, kdy m?že dojít k malým nesrovnalostem z d?vod? komunikace.

V sou?asné dob? hodláme rozší?it naši sí? partnerských agentur, abychom vyhov?li naší nar?stající klientele. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, pošlete prosím e-mail paní Benedicte Speed na tuto adresu – benedicte.speed@countynannies.co.uk